Kvalitetssikring - Internkontroll

 

Målsetting

Thermax Norge AS har et sjekklistebasert internkontrollsystem. Bedriften er en praktisk rettet bedrift som ønsker å være minst mulig ”byråkratisk”. Vi ønsker allikevel å opprettholde størst mulig kvalitet og sikkerhet rundt vårt arbeid og våre oppgaver. Vi har en målsetting om null feil, null fravær, null utslipp og null skader i arbeid og drift.

Sjekklistebasert IK-system

Sjekklistene utgjør rammeverket i systemet. Vi baserer oss også på at HMS og kvalitetstanken må implementeres fra ledelsen, vi har derfor valgt et sjekklistesystem som startes fra ledelsen og nedover i organisasjonen.

Lederens sjekkliste utgjør utgangspunktet for hele IK systemet. Blir den fulgt, vil den kontrollere hele det underliggende nettverket av sjekklister og kontroller. Tilhørende instrukser og prosedyrer vil aktiveres av de ulike spørsmål som kommer på sjekklistene.

Avvikssystem

Hvis sjekklistene er skjelettet i dette IK systemet kan en si at avvikssystemet er hjertet. For å få et IK system til å fungere er det viktig at alle avvik og forslag til forbedringer kommer inn til ansvarshavende og at det blir gjort konstruktive tiltak og løpende forbedringer av systemet.

Vår løsning baserer seg på at en gir avvik og tilbakemeldinger direkte på enkelte av sjekklistene i tillegg til de tradisjonelle separate avviksmeldingene.

Vår holdning til systemet er at det alltid kan gjøres forbedringer på det, og revisjon og forbedring er dermed en løpende prosess.

 

Vår avviksbehandling omfatter følgende:
1. Avdekke og rapportere avvik
2. Analysere årsaker og konsekvenser av avvik, og behandle avviket
3. Iverksette korrigerende tiltak
4. Følge opp og kontrollere korrigerende tiltak
5. Ta vare på informasjon om avvik, for senere referanse og erfaringsmateriale.

På denne måten vedlikeholder vi vårt KS system og forbedrer våre rutiner løpende.

 

 

 

Vedlikehold

Revisjon og forbedringer er nært knyttet til vedlikehold og vil dermed alltid være til stede. Men tunge IK-systemer som behøver mye vedlikehold passer ikke inn i en organisasjon som Thermax Norge AS, vi lever i en hektisk hverdag og har store oppdragsmengder. Dette vil naturligvis ikke si at vi ikke har et stort behov for dokumentasjon, kvalitetssikring og sidemannskontroll, men vi ønsker ikke å produsere papir for papirets skyld. Forandringer i spørsmål på sjekklister og i rutiner vil vi avdekke via vårt avvikssystem, vi vil derfor ha som mål å finne balansegangen mellom lite vedlikehold og god kontroll og sikkerhet.


Til toppen